2018

Raport Roczny

Grupy Kapitałowej LUG S.A.

LUG w 2018

Prognozy Rynku LED

62MLD US$

Świat

11,5MLD US$

Europa

9%

CAGR

112MLD US$

Świat

30MLD US$

Europa

Czynniki rozwoju branży

Według międzynarodowych prognoz, w latach 2018-2023 wartość globalnego rynku oświetlenia LED będzie sukcesywnie wzrastać, by ostatecznie osiągnąć 112 miliarda USD w 2023 roku, przy wartości CAGR równej 9%.

IoT

Smart lighting to najpotężniejszy instrument rozwoju IoT w kierunku technologii przyszłości stawiającej w centrum potrzeby człowieka - jego bezpieczeństwo, komfort życia - i jednocześnie neutralizującej jego wpływ na środowisko. Innowacje LUG z obszaru IoT wdraża spółka technologiczna Grupy Kapitałowej - BIOT Sp. z o.o.

Udział w rynku globalnym
według podsektora

Źródło: GrowthEnabler Analysis

Globalny rozmiar (mld USD)
i stopa wzrostu r/r (%) rynku IoT

Źródło: GrowthEnabler Analysis/MarketsandMarkets

Strategiczne Kierunki Rozwoju

Obszary działania strategicznego:

Innowacyjność

Tworzymy Światło, nie rozwiązania

Internacjonalizacja

Tworzymy Emocje, nie odczucia

Kultura organizacyjna

Jesteśmy Rodziną LUG, nie tylko zespołem

Misja

Tworzymy innowacyjne światło dla życia z pasją.

Misja

Międzynarodowy lider innowacyjnych rozwiązań oświetleniowych.

Nasze wartości

Cele strategiczne

Cel główny

Osiągniecie tempa wzrostu na poziomie 10% CAGR przychodów w najbliższych 5 latach

Cele wspierające

Wzrost

Udział zrealizowanych projektów o wartości powyżej 1 mln euro w przychodach na poziomie 10% perspektywie do 2021 roku

Globalizacja

Wzrost eksportu do poziomu 75% przychodów Grupy Kapitałowej w perspektywie do 2021 roku

Marża

Zwiększenie i trwałe utrzymanie w perspektywie kilku lat marży brutto na sprzedaży na poziomie przekraczającym 40%

LUG na rynku

W 2018 roku firma sprzedawała swoje produkty do:

70 państw

Struktura przychodów (mln zł)

Udział LED

Udział opraw LED w sprzedaży opraw oświetleniowych LUG

Produkty

Zainspiruj się portfolio produktów LUG:

Architecture

Zainspiruj się portfolio produktów LUG:

Urban

Realizacje marki LUG

Raport niefinansowy Grupy Kapitałowej LUG S.A.

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy raport niefinansowy Grupy LUG. Zawiera on podsumowanie informacji z tak ważnych dla nas obszarów, jak sprawy społeczne, pracownicze, środowiska naturalnego, praw człowieka i przeciwdziałania korupcji.

Te zagadnienia definiują otoczenie, w którym rozwija się LUG. Podjęliśmy się szczegółowej identyfikacji wpływu, jaki wywieramy na poszczególne obszary i jak one wpływają na nas. Zidentyfikowaliśmy istotne ryzyka niefinansowe i opisaliśmy, w jaki sposób nimi zarządzamy."

Ryszard Wtorkowski

Prezes Zarządu LUG S.A.

Ład korporacyjny

Grupa Kapitałowa LUG S.A. dba o to, aby relacje z inwestorami były budowane w oparciu o partnerstwo, przykładając dużą wagę do zapewnienia wszystkim akcjonariuszom swobodnego dostępu do informacji o Emitencie i poszanowania ich praw, bez względu na wielkość posiadanego przez nich pakietu akcji.

Ład korporacyjny odnoszący się do szeroko rozumianego zarządzania spółką towarzyszy działalności Grupy Kapitałowej LUG S.A. na przestrzeni lat. W 2018 roku spółka LUG S.A. kontynuowała stosowanie zasad zawartych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na NewConnect" ("DPSN"), obowiązujących dla spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz dostosowywała się do obowiązujących regulacji w zgodzie z najwyższymi standardami.

Ryzyka związane z otoczeniem

 • Ryzyko

  związane z koniunkturą makroekonomiczną i branżową

 • Ryzyko

  zmienności otoczenia prawnego

 • Ryzyko

  zmienności przepisów podatkowych i ich interpretacji

 • Ryzyko

  niewłaściwej oceny sytuacji makroekonomicznej i trendów w branży oświetleniowej

 • Ryzyko

  związane z finansowaniem kapitałem obcym i zmianami stóp procentowych

Ryzyka związane z działalnością

 • Ryzyko

  związane z sezonowością sprzedaży

 • Ryzyko

  zdarzeń losowych

 • Ryzyko

  związane z odpowiedzialnością za szkody na osobie i mieniu w związku z użytkowaniem produktów oferowanych przez Emitenta

 • Ryzyko

  związane z wycofaniem partii produkcyjnych z rynku

 • Ryzyko

  utraty kluczowych pracowników i kluczowych członków kierownictwa oraz brak możliwości zatrudnienia wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników

 • Ryzyko

  związane z postępowaniami sądowymi, arbitrażowymi oraz postępowaniami przed organami administracji

 • Ryzyko

  związane z ochroną środowiska

 • Ryzyko

  związane z czasowym wstrzymaniem produkcji w wyniku awarii, zniszczenia lub utraty majątku

 • Ryzyko

  związane z realizacją umowy z Rządem Prowincji Misiones i rozwojem działalności w Argentynie

 • Ryzyko

  związane z łańcuchem dostaw

 • Ryzyko

  realizacji celów strategicznych

 • Ryzyko

  pogorszenia reputacji i utraty zaufania odbiorców

 • Ryzyko

  kursu walutowego

 • Ryzyko

  związane z karami za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zleceń

 • Ryzyko

  wzrostu cen surowców i komponentów

 • Ryzyko

  związane z konkurencją

 • Ryzyko

  związane ze spłatą należności przez kontrahentów

 • Ryzyko

  związane ze wzrostem kosztów działalności